Bộ máy tổ chức

Ghi chú:
1. Hội đồng quản trị:
- Ông Khuất  Đăng Bình:  Chủ tịch Hội đồng quản trị,  Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Xuân Đông: Cố Vấn Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Văn Hà: Bí thư Đảng uỷ, Uỷ viên HĐQT,  Phó tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn  Hồng Sơn: Uỷ viên HĐQT, Phó TGĐ kiêm Trưởng phòng KTTC
- Ông Nguyễn Trần Văn Vinh - Ủy viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hồng Tín - Ủy viên HĐQT
2. Tổng giám đốc:

- Khuất Đăng Bình
3. Ban Kiểm Soát:
- Bà Bùi Phượng Ngọc: Trưởng ban
- Bà Phạm Vân Hà:            Ủy viên
- Bà Đỗ Thị Giang Thanh:   Ủy viên
4. Thủ trưởng các đơn vị

- Bà Nguyễn Thị Bích Liên: Chủ tịch Công Đoàn công ty, Thư ký HĐQT, Trưởng phòng TCHC

- Bà Nguyễn Thị Hải: Trưởng phòng Kinh doanh
- Ông Nguyễn Việt Yên: Giám đốc Nhà máy Dệt

- Ông Dương Hữu Toản: Giám đốc nhà máy Sợi

5. Các phòng ban
- Phòng Tổ chức hành chính
- Phòng Kinh doanh
- Phòng Kế toán Tài chính
6. Các đơn vị:
- Nhà máy Sợi
- Nhà máy Dệt

Thư viện ảnh

Quảng cáo