Bộ máy tổ chức

Ghi chú:
1. Hội đồng quản trị:
    - Ông Khuất  Đăng Bình:  Chủ tịch Hội đồng quản trị,  Tổng giám đốc
    - Ông Nguyễn Xuân Đông: Cố Vấn Hội đồng quản trị
    - Ông Nguyễn Văn Hà: Bí thư Đảng uỷ, Uỷ viên HĐQT,  Phó tổng Giám đốc
    - Ông Nguyễn  Hồng Sơn: Uỷ viên HĐQT, Phó TGĐ kiêm Trưởng phòng KTTC
    - Ông Nguyễn Trần Văn Vinh - Ủy viên HĐQT
    - Bà Nguyễn Thị Hồng Tín - Ủy viên HĐQT
2. Tổng giám đốc:

    - Khuất Đăng Bình
3. Ban Kiểm Soát:
    - Bà Bùi Phượng Ngọc: Trưởng ban
    - Bà Phạm Vân Hà:            Ủy viên
    - Bà Đỗ Thị Giang Thanh:   Ủy viên
4. Thủ trưởng các đơn vị
    - Ông Nguyễn Việt Yên: Giám đốc điều hành sản xuất
    - Bà Nguyễn Thị Hải: Trưởng phòng Kinh doanh
    - Bà Nguyễn Thị Bích Liên: Chủ tịch Công Đoàn công ty, Thư ký HĐQT, Trưởng phòng TCHC
    - Bà Nguyễn Thị Vân - Phó giám đốc Nhà máy Dệt
    - Ông Dương Hữu Toản - Phó giám đốc nhà máy Sợi
5. Các phòng ban
    - Phòng Tổ chức hành chính
    - Phòng Kinh doanh
    - Phòng Kế toán Tài chính
6. Các đơn vị:
    - Nhà máy Sợi
    - Nhà máy Dệt

Thư viện ảnh

Quảng cáo