Cổ đông
Quyết định bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2015-2020  Tải file
Công ty CP Dệt Vĩnh Phú thông báo bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Tín giữ chức thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 1/8/2017
Hội đồng QT công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú xin ý kiến bằng văn bản qua thư về việc bổ sung 01 thành viên hội đồng quản trị.  Tải file
Kính gửi các thành viên HĐQT, ban kiểm soát Các quý cổ đông công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú Hội đồng QT công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú xin ý kiến bằng văn bản qua thư về việc bổ sung 01 thành viên hội đồng quản trị. Đề nghị quý cổ đông xem xét cho ý kiến biểu quyết bằng văn bản, thời hạn từ 2/06/2017 đến hết ngày 10/06/2017. Hết thời hạn trên quý cổ đông nào không có ý kiến được coi như đồng ý. Trân trọng cảm ơn !

Hỗ trợ cổ đông

Ban Quan hệ Cổ đông
Công ty VIFUTEX

Trụ sở chính

Số 09 - Đường Đại Nải - Phường Nông Trang - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Yahoo(Kỹ thuật)

Skype(Kinh doanh)

Yahoo(a)

Skype(Designer)

Điện thoại: (+84) 02103 846 409

Fax: (+84) 02103 846 676

Email: vifutex@gmail.com


Sản phẩm Công ty