Cổ đông
Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2018  Tải file
Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2018
Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  Tải file
Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Đính kèm File ở trên)
Biên bản họp HĐQT tháng 8/2017
Biên bản họp hội đồng quản trị 8/2017

Hỗ trợ cổ đông

Ban Quan hệ Cổ đông
Công ty VIFUTEX

Trụ sở chính

Số 09 - Đường Đại Nải - Phường Nông Trang - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Yahoo(Kỹ thuật)

Skype(Kinh doanh)

Yahoo(a)

Skype(Designer)

Điện thoại: (+84) 02103 846 409

Fax: (+84) 02103 846 676

Email: vifutex@gmail.com


Sản phẩm Công ty