Cổ đông
Biên bản họp hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  Tải file
Biên bản họp hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú
Biên bản đại hội đồng cổ đông năm 2017  Tải file
Biên bản đại hội đồng cổ đông năm 2017

Hỗ trợ cổ đông

Ban Quan hệ Cổ đông
Công ty VIFUTEX

Trụ sở chính

Số 09 - Đường Đại Nải - Phường Nông Trang - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Yahoo(Kỹ thuật)

Skype(Kinh doanh)

Yahoo(a)

Skype(Designer)

Điện thoại: (+84) 02103 846 409

Fax: (+84) 02103 846 676

Email: vifutex@gmail.com


Sản phẩm Công ty