Cổ đông
Biên bản họp HĐQT tháng 8/2017
Biên bản họp hội đồng quản trị 8/2017
Quyết định bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2015-2020  Tải file
Công ty CP Dệt Vĩnh Phú thông báo bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Tín giữ chức thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 1/8/2017
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  Tải file
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Dệt Vĩnh Phú

Hỗ trợ cổ đông

Ban Quan hệ Cổ đông
Công ty VIFUTEX

Trụ sở chính

Số 09 - Đường Đại Nải - Phường Nông Trang - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Yahoo(Kỹ thuật)

Skype(Kinh doanh)

Yahoo(a)

Skype(Designer)

Điện thoại: (+84) 02103 846 409

Fax: (+84) 02103 846 676

Email: vifutex@gmail.com


Sản phẩm Công ty