Cổ đông
Biên bản họp hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  Tải file
Biên bản họp hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú
Hội đồng QT công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú xin ý kiến bằng văn bản qua thư về việc bổ sung 01 thành viên hội đồng quản trị.  Tải file
Kính gửi các thành viên HĐQT, ban kiểm soát Các quý cổ đông công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú Hội đồng QT công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú xin ý kiến bằng văn bản qua thư về việc bổ sung 01 thành viên hội đồng quản trị. Đề nghị quý cổ đông xem xét cho ý kiến biểu quyết bằng văn bản, thời hạn từ 2/06/2017 đến hết ngày 10/06/2017. Hết thời hạn trên quý cổ đông nào không có ý kiến được coi như đồng ý. Trân trọng cảm ơn !
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2017  Tải file
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2017

Hỗ trợ cổ đông

Ban Quan hệ Cổ đông
Công ty VIFUTEX

Trụ sở chính

Số 09 - Đường Đại Nải - Phường Nông Trang - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Yahoo(Kỹ thuật)

Skype(Kinh doanh)

Yahoo(a)

Skype(Designer)

Điện thoại: (+84) 02103 846 409

Fax: (+84) 02103 846 676

Email: vifutex@gmail.com


Sản phẩm Công ty