Cổ đông
Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018  Tải file
Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  Tải file
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Dệt Vĩnh Phú
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2017  Tải file
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2017

Hỗ trợ cổ đông

Ban Quan hệ Cổ đông
Công ty VIFUTEX

Trụ sở chính

Số 09 - Đường Đại Nải - Phường Nông Trang - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Yahoo(Kỹ thuật)

Skype(Kinh doanh)

Yahoo(a)

Skype(Designer)

Điện thoại: (+84) 02103 846 409

Fax: (+84) 02103 846 676

Email: vifutex@gmail.com


Sản phẩm Công ty