Cổ đông
Tờ trình mức tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Mức thưởng cơ quan điều hành năm 2018.  Tải file
Tờ trình mức tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Mức thưởng cơ quan điều hành năm 2018 (Đính kèm FIle ở trên)
Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018  Tải file
Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (Đính kèm File ở trên)
Đề cương chi tiết điều hành đại hội cổ đông thường niên năm 2018  Tải file
Đề cương chi tiết điều hành đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (Đính kèm File ở trên)

Hỗ trợ cổ đông

Ban Quan hệ Cổ đông
Công ty VIFUTEX

Trụ sở chính

Số 09 - Đường Đại Nải - Phường Nông Trang - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Yahoo(Kỹ thuật)

Skype(Kinh doanh)

Yahoo(a)

Skype(Designer)

Điện thoại: (+84) 02103 846 409

Fax: (+84) 02103 846 676

Email: vifutex@gmail.com


Sản phẩm Công ty