Cổ đông

Hội đồng QT công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú xin ý kiến bằng văn bản qua thư về việc bổ sung 01 thành viên hội đồng quản trị.

Ngày viết: 02/06/2017
Kính gửi các thành viên HĐQT, ban kiểm soát Các quý cổ đông công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú Hội đồng QT công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú xin ý kiến bằng văn bản qua thư về việc bổ sung 01 thành viên hội đồng quản trị. Đề nghị quý cổ đông xem xét cho ý kiến biểu quyết bằng văn bản, thời hạn từ 2/06/2017 đến hết ngày 10/06/2017. Hết thời hạn trên quý cổ đông nào không có ý kiến được coi như đồng ý. Trân trọng cảm ơn !

Các tin khác

Thông báo chốt danh sách cổ đông 2018 ( có mẫu giấy ủy quyền kèm theo ) (02/04/2018)

Quyết định bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2015-2020 (01/08/2017)

Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2016 (26/03/2016)

Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng (27/03/2014)


Sản phẩm Công ty