Cổ đông

Giải trình ngoại trừ và lưu ý của CT kiểm toán trong BC kiểm toán về BCTC năm 2012

Ngày viết: 18/10/2013

Các tin khác

Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2013 (04/04/2014)

Báo cáo tài chính quý I năm 2013 (11/07/2013)

Báo cáo tài chính 2012 (28/03/2013)

Báo cáo tài chính 2011 ()

Bảng cân đối kế toán 31/12/2011 (01/01/1970)


Sản phẩm Công ty