Dành cho cổ đông
Kết quả cổ đông chấp thuận ý kiến qua thư chốt ngày 30/09/2019
Đăng lúc: 2019-10-05
Bởi: Administrator
Kết quả cổ đông chấp thuận ý kiến qua thư chốt ngày 30/09/2019 Kèm theo văn bản số: 38/PXYKCĐ - 2019 Ngày 10 tháng 09 năm 2019
Xem chi tiết
Danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản qua thư 10/09/2019
Đăng lúc: 2019-10-05
Bởi: Administrator
Danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản qua thư 10/09/2019 Kèm văn bản số 38/PXYKCD-2019 ngày 10 tháng 09 năm 2019
Xem chi tiết
Quyết định miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020
Đăng lúc: 2019-10-05
Bởi: Administrator
Quyết định miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020
Xem chi tiết
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 05/10/2019
Đăng lúc: 2019-10-05
Bởi: Administrator
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 05/10/2019
Xem chi tiết
Phiếu xin ý kiến cổ đông qua thư
Đăng lúc: 2019-09-10
Bởi: Administrator
Phiếu xin ý kiến cổ đông qua thư
Xem chi tiết
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Đăng lúc: 2019-06-06
Bởi: Administrator
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Xem chi tiết
Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
Đăng lúc: 2019-05-21
Bởi: Administrator
Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
Xem chi tiết
Báo cáo kiểm toán công ty Dệt Vĩnh Phú năm 2019
Đăng lúc: 2019-05-21
Bởi: Administrator
Báo cáo kiểm toán công ty Dệt Vĩnh Phú năm 2019
Xem chi tiết
Thư viện ảnh

Quảng cáo