Dành cho cổ đông
Quyết định miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020
Đăng lúc: 2019-10-05
Bởi: Administrator
Quyết định miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020
Xem chi tiết
Phiếu xin ý kiến cổ đông qua thư
Đăng lúc: 2019-09-10
Bởi: Administrator
Phiếu xin ý kiến cổ đông qua thư
Xem chi tiết
Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
Đăng lúc: 2019-05-21
Bởi: Administrator
Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
Xem chi tiết
Báo cáo kiểm toán công ty Dệt Vĩnh Phú năm 2019
Đăng lúc: 2019-05-21
Bởi: Administrator
Báo cáo kiểm toán công ty Dệt Vĩnh Phú năm 2019
Xem chi tiết
Thông báo tổ chức họp HĐCĐ thường niên năm 2019
Đăng lúc: 2019-05-21
Bởi: Administrator
Thông báo tổ chức họp HĐCĐ thường niên năm 2019
Xem chi tiết
Thông báo chốt danh sách cổ đông 2019
Đăng lúc: 2019-04-25
Bởi: Administrator
Thông báo chốt danh sách cổ đông 2019
Xem chi tiết
Mẫu giây ủy quyền 2016
Đăng lúc: 2017-02-07
Bởi: Administrator
Mẫu giây ủy quyền 2016
Xem chi tiết
Quy định về khai thác, bảo vệ thiết bị công nghệ
Đăng lúc: 2017-02-07
Bởi: Administrator
Quy định về khai thác, bảo vệ thiết bị công nghệ
Xem chi tiết
Thư viện ảnh

Quảng cáo