Ghi chú

1. Hội đồng quản trị

2. Ban điều hành

3. Ban kiểm soát

4. Các khối phòng ban

  • Phòng Tổ chức hành chính
  • Phòng Kinh doanh
  • Phòng Kế toán

5. Khối sản xuất

  • Nhà máy Sợi
  • Nhà máy Dệt